Услуги

Ценовник

Членска карта: 200.00ден
Фамилијарен пакет: 300.00ден

Завршни сметки

Завршни сметки за 2021 и 2022 година на ЈЛБ „Илинден“ Делчево.

Правила на читателот

  1. Книгата може да се подигне само со членска карта.
  2. Можат да се подигнат 2 книги со рок на враќање 15 дена
  3. На барање на корисникот овој рок може да се продолжи само уште 15 дена
  4. При враќање на библиотечниот материјал се наплаќа амортизација по примерок (5,00 ден. по примерок)
  5. Во случај на задоцнување наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга (5,00 ден. по примерок)
  6. За изгубена членска карта се плаќа 30,00ден.

Отчет за Веб Сајт